צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
עריקות מהצבא | העדר מן השירות שלא ברשות למשך 4.5 שנים | 60 ימי מאסר בלבד, למרות מאסר על תנאי בגין היעדרות קודמת | יצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי
הדפסת עמוד זה

בעמוד זה תמצאו מידע על הנושאים הבאים (לחיצה על הנושא תוביל ישירות אליו):

המקרה בתמצית - תקופה ממושכת של היעדרות משירות צבאי שהסתיימה בענישה מקלה:

נסיבות המקרה שהובילו להגשת כתב אישום בבית הדין הצבאי:

 • החיילת טור' ק. התגייסה לשירות צבאי במהלך שנת 2010. כבר במהלך הטירונות ביצעה מספר עבירות משמעת, לרבות נפקדות, עליהן נשפטה בדין משמעתי, ואף נעדרה מן השירות הצבאי שלא ברשות לתקופה בת 96 ימים, בסיומה התייצבה.
 • בשל היעדרות זו, הוגש נגדה בשנת 2010 כתב אישום בבית הדין הצבאי המייחס לה עבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. במקרה קודם זה, הטיל עליה בית הדין הצבאי מאסר של ממש למשך 53 ימים, לצד עונש מאסר מותנה בן 60 ימים, לבל תעבור עבירה מסוג זה למשך שנתיים.
 • מייד בסמוך לאחר שחרורה מריצוי מאסר זה, החלה בהיעדרות חדשה מן השירות הצבאי, אשר נמשכה כארבע שנים וחצי. סה"כ נעדרה כ- 1,652 ימים.
 • מאחר שהחלה בהיעדרותה החדשה 16 ימים בלבד לאחר שניתן גזר דינה, עונש המאסר המותנה שהוטל עליה הפך בר הפעלה.

נסיבות מעצרה של החיילת וחקירתה על ידי מצ"ח:

 • במהלך חודש פברואר 2015, עוכבה החיילת על ידי שוטר תנועה, משום שנסעה ברכב ללא חגורת בטיחות. בדיקת פרטיה האישיים במערכת המשטרתית העלתה כי מדובר במי שהוכרזה כעריקה על ידי גורמי הצבא, והחיילת נעצרה במקום והועברה לגורמי מצ"ח, להמשך טיפולם.
 • במהלך חקירתה במצ"ח, נחקרה באזהרה, בחשד לביצוע עבירה של עריקה, לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי (על ההבדל בין עבירת העריקה לעבירת היעדר מן השירות שלא ברשות - ראו בהמשך הדברים).

כוונתה של הפרקליטות הצבאית להגיש כנגד החיילת כתב אישום המייחס לה עבירה של עריקות מהצבא:

 • בשים לב לתקופת ההיעדרות הממושכת והחריגה באורכה בה נעדרה החיילת משירות הסדיר, 1652 ימים, ביקשה התביעה הצבאית, בהתאם להנחיות התובע הצבאי הראשי, להגיש כתב אישום המייחס לחיילת עבירה של עריקה לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי.

על ההבדל בין הרשעה בעבירה של עריקה (סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי) להרשעה בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשות (סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי):

סעיף 94  לחוק השיפוט הצבאי – העדר מן השירות שלא ברשות:

 • סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי קובע עבירה של העדר מן השירות שלא ברשות לפיה:

"חייל שנעדר משירותו בצבא, או מהמקום שהוא חייב כדין להימצא בו אותה שעה, דינו - מאסר שלוש שנים, אלא אם הוכח כי היה לו היתר או הצדק סביר אחר לכך".

 • סעיף זה הינו הסעיף המיוחס תדיר לחיילים הנעדרים משירות צבאי, בין אם מדובר בעריקים משירות סדיר, משירות מילואים או משתמטי גיוס. מדובר בעבירה מסוג עוון, אשר היסוד הנפשי הנדרש לצורך הוכחתה הינו מודעות לעצם ההיעדרות ועונשה המקסימלי 3 שנות מאסר.

סעיף 92  לחוק השיפוט הצבאי – עריקה:

 • סעיף 92 קובע את עבירת ה"עריקה" בזו הלשון:

"חייל שערק מן הצבא, דינו - מאסר חמש-עשרה שנה.

"עריקה" לענין סעיף זה - העדר מן השירות בצבא מתוך כוונה שלא לחזור לצבא."

 • עבירה העריקה הינה עבירה מסוג פשע, המונה בצידה עונש מקסימלי של 15 שנות מאסר, ומטבע הדברים נחשבת לחמורה יותר. בעוד שסעיף 94 דורש כאמור הוכחת רכיב נפשי של מודעות בלבד, סעיף 92 דורש הוכחה כי ההיעדרות מן השירות נעשתה מתוך כוונה מיוחדת שלא לחזור לצבא.
 • סעיף זה שמור לאותם מקרים חמורים, בהם משך ההיעדרות הארוכה באופן משמעותי (בדרך כלל מדובר במספר שנים), יכול ללמד על פריקת עול השירות הצבאי מעל כתפי החייל הנעדר, באופן שמבסס כוונה שלא לחזור לצבא, ומצדיק, כנגזרת מכך, טיפול משפטי קשה יותר, וענישה מחמירה יותר.

על ההשלכות השונות הנובעות מהרשעה בעבירה של עריקה, לעומת הרשעה בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשות:

 • לסעיף האישום בו מורשע חייל הנעדר משירות צבאי יש השלכות בשני מישורים עיקריים; בשאלת הכתמתו בהרשעה פלילית במרשם הפלילי ובשאלת העונש שיושת עליו.

השלכות סעיף האישום לעניין רישום ההרשעה במרשם הפלילי:

 • ברגיל (בכפוף לסייגים שונים, שלא כאן המקום להרחיב עליהם), הרשעה בפלילים בעבירה מסוג פשע או עוון נרשמת במרשם הפלילי, יוצרת מה שנקרא "רישום פלילי", מתיישנת כעבור 7 שנים ונמחקת כעבור 17 שנים (בחלוף 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות).
 • לפרטים נוספים אודות רישום פלילי ראו - רישום פלילי במרשם הפלילי המשטרתי - מהותו.
 • סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי קובע הסדר ייחודי המגביל את מסירת המידע מהמרשם הפלילי ומקצר את תקופת הרישום למי שהורשע בבית דין צבאי בעבירה מסוג עוון. כך, הרישום הפלילי יתיישן באופן מיידי, ויימחק בחלוף חמש שנים בלבד (להלן: "רישום פלילי מופחת").
 • באשר לעבירות שעניינן היעדר מן השירות שלא ברשות, סעיף 404א קובע הסדר ספציפי, לפיו הפעלה של "רישום פלילי מופחת", תיגזר ממשכה של תקופת המאסר המוטלת על המורשע בדין (כך לדוגמא, עונש מאסר מעל שישה חודשים בפועל בעבירה זו, לא תאפשר רישום פלילי מופחת). מכל מקום, אפשרות להינות מ"רישום פלילי מופחת", מתאפשרת רק לאלו שהורשעו בעבירה לפי סעיף 94, שהינה כאמור עבירה מסוג עוון.
 • כלומר, הרשעה בעבירה לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי ועמידה בקריטריונים שקובע הסעיף, תוביל, על פי רוב, לרישום פלילי מופחת. מנגד, הרשעה בעבירה על פי סעיף 92, אשר כאמור מסווגת כעבירה מסוג פשע, לא תיכנס מלכתחילה בגדרי ההסדר הקבוע בסעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי, ומשכך, לא תאפשר לאלו המורשעים בה לזכות ב"רישום פלילי מופחת".
 • לשאלת הרישום הפלילי יש משמעויות ארוכות טווח, אשר עלולות להשפיע על יכולתו של המורשע בדין לעבוד בעבודות מסוימות בעתיד או לקבל רישיון לעסוק בתחום מסוים (בהקשר זה ראו - השלכותיה של ההרשעה הפלילית והחשיבות שבסיום הליך פלילי ללא הרשעה בפלילים), ומכאן חשיבותו הקריטית של סעיף האישום בו מורשע הנאשם.

השלכות סעיף האישום לעניין הענישה בעבירות של עריקות מהצבא:

 • מטבע הדברים, לחומרת סעיף האישום בו מורשע הנאשם יש השפעה ישירה על מידת העונש שתוטל על הנאשם. הדברים נכונים ביתר שאת כיום, לאחר תיקון 113 לחוק העונשין, שעניינו הבניית שיקול הדעת בענישה.
 • על פי תיקון חקיקה זה, במסגרת גזירת דינו של נאשם, ייקבע מתחם ענישה, אשר יושפע מהערכים המוגנים העומדים בבסיס העבירה בה הורשע, בהיקף הפגיעה בהם, במדיניות הענישה הנוהגת באותה סוג עבירה בה הורשע הנאשם ובנסיבות נוספות הרלוונטיות לביצוע העבירה.
 • משכך, ברור הוא, כי ככל שהעבירה חמורה יותר – הדבר ישליך על שאלת הערכים המוגנים המונחים בבסיס העבירה, על מידת הפגיעה בהן ועל מדיניות הענישה הנוהגת; ואלו יובילו לקביעת מתחם ענישה מחמיר יותר עם הנאשם, ובהתאמה לעתירה עונשית חמורה יותר מצד הפרקליטות.

על זכות השימוע במערכת הצבאית, בטרם הגשת כתב אישום לבית דין צבאי:

במסגרת הליך השימוע, שוכנעה פרקליטות עריקים על ידי עורך דין צבאי גיא פלנטר להסתפק באישום הפחות חמור של העדר מן השירות שלא ברשות, במקום עריקה:

 • פרקליטות עריקים ונפקדים אמונה מטעם הפרקליטות הצבאית על אכיפת המשפט הצבאי ביחס לחיילים, אנשי קבע ואנשי מילואים ומשתמטים, המבצעים עבירות של העדר מן השירות שלא ברשות או שלעריקה.
 • משגיבשה פרקליטות עריקים ונפקדים עמדה (בשים לב לתקופת ההיעדרות הממושכת של שנים, חומר הראיות ומדיניות הפרקליטות במקרים דומים), להגיש כנגד החיילת כתב אישום המייחס לה את העבירה היותר חמורה של עריקה, ביקש משרדנו לערוך לחיילת שימוע, בטרם יוגש כתב האישום לבית הדין הצבאי.
 • לנוכח טעוני ההגנה שהוצגו בשימוע, הנוגעים הן לקשיים הראייתיים בהוכחת עבירה של עריקה והן למורכבות נסיבותיה האישיות והמשפחתיות של החיילת, קיבל פרקליט עריקים בהגינותו את בקשתנו, וכתב האישום אשר הוגש בסופו של יום לבית הדין הצבאי ייחס לחיילת את העבירה הפחות חמורה של העדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי.

גיבוש הסדר טעון על ידי עורך דין צבאי גיא פלנטר עם הפרקליטות הצבאית, המסיים את הפרשה בענישה מקלה:

 • שורה של שיקולים נכבדים היו אמורים להוביל לענישה מחמירה במקרה זה:
  • היעדרות מן השירות ארוכה, של כ- 4.5 שנים.
  • מדובר בהיעדרות מן השירות רביעית של החיילת.
  • בעברה הרשעה בבית דין צבאי בעבירה זהה, של העדר מן השירות שלא ברשות, ובמסגרת ההליך הקודם כבר ריצתה בעבר מאסר של ממש בגין עריקות.
  • העובדה כי תלוי ועומד כנגד החיילת מאסר מותנה בן 60 ימים, שהינו בר הפעלה. זאת, במנותק מהעונש שביקשו גורמי התביעה הצבאית להטיל על החיילת בגין ההיעדרות הממושכת הנוכחית.
 • למרות אותם שיקולים, גיבש משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר הסדר טיעון עם הפרקליטות הצבאית על פיו:
  • יוטלו על החיילת 40 ימי מאסר לריצוי בפועל.
  • באשר לעונש המאסר המותנה של 60 ימים, הוסכם כי 20 ימים ירוצו במצטבר וכי 40 ימים ירוצו בחופף כך שבסופו של יום תרצה החיילת 60 ימי מאסר בפועל, לצד עונש מאסר מותנה.

גזר הדין של בית הדין הצבאי המחוזי מחוז שיפוט מפקדת זרוע היבשה – אימוץ הסדר הטעון והטלת ענישה מקלה:

"הצדדים הציגו בפני בית הדין עתירה לעניין העונש אשר הינה מקלה ביחס לענישה המקובלת בנוגע להיעדרויות כה ממושכות. לצד זאת, הוסברה עתירתם המשותפת של הצדדים, הן בשיקולים ראייתיים ובטענות במישור זה עליהן ויתרה ההגנה, והן בנסיבותיה האישיות-משפחתיות הסבוכות עד מאד של הנאשמת... בכלל נסיבות חריגות אלו מצאתי לכבד את עתירתם המשותפת של הצדדים...".

 • בכך תמה הפרשה כאשר באשר לשאלת המשך שירותה בצה"ל, המליצה ועדת התאמה לשירות לפטור את החיילת משירות צבאי.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בקובץ pdf בכתב האישום שהוגש כנגד החיילת לבית הדין הצבאי ובגזר הדין שניתן בעניינה על ידי נשיא בית הדין הצבאי, כבוד השופט אל"ם אהרון פנחס. מטעמים של צנעת הפרט, נמחקו פרטיה המזהים של החיילת.
 • טיפלו בפרשה זו מטעם משרדנו עורכי הדין הצבאיים סרן (מיל') גיא פלנטר יוצא שב"כ ופרקליטות המדינה וסרן (מיל') רעות רחמן מתוק, יוצאת הפרקליטות הצבאית, לשעבר תובעת בכירה בפרקליטות לתפקידים מיוחדים.

תיק מז"י 77/15, בית הדין הצבאי המחוזי מחוז שיפוט מפקדת זרוע היבשה, בפני כב' נשיא בית הדין, אל"ם אהרון פנחס.

על משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר:

 

משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר

משפט צבאי | דיני צבא | עורך דין צבאי | חקירת מצ"ח | בית דין צבאי

עריקות משירות צבאי | העדר מן השירות של ברשות

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף עריקות מהצבא | העדר מן השירות שלא ברשות למשך 4.5 שנים | 60 ימי מאסר בלבד, למרות מאסר על תנאי בגין היעדרות קודמת | יצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי
Google+

תגיות (ביטויים בתחום):

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il