צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
שימוע בפרקליטות | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סגירת תיק פלילי | התעללות בקטין או חסר ישע | חובת דיווח | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי
הדפסת עמוד זה

בעמוד זה תמצאו

 • פרטים אודות ההגדרות בחוק ביחס לפגיעה בקטינים וחסרי ישע.
 • הוראות החוק בנוגע לעבירה הפלילית של התעללות בקטין או בחסר ישע.
 • הוראות החוק בנוגע לעבירה הפלילית של תקיפת קטין או חסר ישע.
 • הוראות החוק בנוגע לחובת דיווח אודות חשד לפגיעה בקטינים וחסרי ישע.
 • מקרה שטופל על ידי משרדנושימוע בפרקליטות לזוג רופאים שנחשד בהתעללות. לא הוגש כתב אישום ותיק המשטרה נסגר.

הוראות החוק – פגיעה בקטינים וחסרי ישע + חובת דיווח

הגדרות

 • תחילה נתייחס למספר הגדרות שקבע המחוקק בהקשר זה.
 • "חסר ישע" הוגדר על ידי המחוקק באופן הבא:

"מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו"

 • "אחראי על קטין או חסר ישע" – הוגדר ככל אחד מאלה:

(1)      הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע - מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו;

(2)      בן משפחה של קטין או של חסר ישע, שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו, בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(3)     מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

פגיעה בקטינים וחסרי ישע - עבירות הפליליות:

 • סעיף 368ג לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, שכותרתו: " התעללות בקטין או בחסר ישע " קובע כדלקמן:

"העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו - מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו - מאסר תשע שנים".

 • סעיף 368ב לחוק העונשין, שכותרתו: " תקיפת קטין או חסר ישע ", קובע כדלקמן:

(א)    התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו - מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו - מאסר שבע שנים.

(ב)   נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף - מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו - מאסר תשע שנים.

(ג)      לענין סעיף זה, "חבלה" - בין גופנית בין נפשית.

חובת דיווח בנוגע לפגיעה בקטינים וחסי ישע:

 • סעיף 368ד לחוק העונשין, מטיל חובת דיווח על גורמים שונים, כאשר היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו.
 • הדיווח חייב להיעשות בהקדם האפשרי, לפקיד סעד או למשטרה.
 • חובת הדיווח מתייחסת לעבירות הבאות, והכל כמפורט בסעיף עצמו (שיובא במלואו בהמשך):
  • עבירות זנות ותועבה.
  • עבירה של סיכון החיים והבריאות.
  • עבירות מין.
  • עבירה של נטישה או הזנחה.
  • עבירה של תקיפה או התעללות.
  • עבירה של סחר בבני אדם.
 • עצם הפרת חובת הדיווח מהווה עבירה פלילית, שלצידה קבע המחוקק עונש מאסר.
 • ביחס לדיווחים שהתקבלו, בנה המחוקק מנגנון של עדכון הדדי בין פקיד הסעד למשטרה, כאשר להמלצתו של פקיד הסעד השפעה מכרעת על המשך הטיפול:
  • פקיד סעד שקיבל דיווח מחויב להעביר את הדיווח למשטרה בצירוף המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, אלא אם כן קיבל אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הועדות שהקים שר המשפטים לענין זה.
  • במידה והדיווח הועבר ישירות למשטרה, עליה להעבירו לפקיד סעד. המשטרה מחויבת שלא לפעול על פי המידע לפני שתיוועץ בפקיד הסעד, אלא אם כן נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי; אין בפעולה מיידית כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע לפקיד סעד וההתייעצות עמו לאחר מכן.
 • להלן הוראות החוק הרלוונטיות בנוגע לחובת הדיווח, נכון לאפריל 2009:

סעיף 368ד לחוק העונשין - חובת דיווח

(א)   היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שלושה חדשים.

(ב)    רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע - שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו - חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר ששה חדשים.

(ג)     היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר על קטין או חסר ישע עבר בו עבירה, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר ששה חדשים.

(ג1) היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 348 ,347 ו-351, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנים, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שלושה חודשים; בסעיף זה, "בן משפחה" - כמשמעותו בפסקה (2) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.

(ג2) בעל מקצוע מהמנויים בסעיף קטן (ב), שעקב עיסוקו במקצועו או בתפקידו היה לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 348 ,347 ו-351, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנים, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שישה חודשים.

(ג3) היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 348 ,347 ו-351, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנים, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שישה חודשים.

(ד)  נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת, עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 348, או עבירה של גרימת חבלה חמורה לפי סעיף 368ב (ב) או עבירת התעללות לפי סעיף 368ג, חובה על מנהל או איש צוות במקום כאמור, לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שישה חדשים.

(ה)   חובת דיווח לפי סעיף זה לא תחול על קטין.

(ו)    פקיד סעד שקיבל דיווח לפי סעיף זה יעבירנו למשטרה בצירוף המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, אלא אם כן קיבל אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הועדות שהקים שר המשפטים לענין זה; חברי ועדה כאמור יהיו נציג פרקליט מחוז והוא יהיה היושב-ראש, קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה ופקיד סעד מחוזי.

(ז)  הגיע למשטרה מידע לפי סעיף זה תעביר אותו לפקיד סעד, ולא תפעל לפני שתיוועץ בפקיד הסעד אלא אם כן נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי; אין בפעולה מיידית כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע לפקיד סעד וההתייעצות עמו לאחר מכן.

(ח)   בסעיף זה, למעט בסעיף קטן (ד), "עבירה" - אחת מאלה:

(1)   עבירת זנות ותועבה לפי סעיפים 203 ,203 ,202 ,201 ,199ב, 203ג, 205א ו-214(ב1);

(2)   עבירה של סיכון החיים והבריאות לפי סעיף 337;

(3)   עבירת מין לפי סעיפים 347 ,347 ,346 ,345א, 348 ו-351;

(4)   עבירה של נטישה או הזנחה לפי סעיפים 361 ו-362;

(5)   עבירה של תקיפה או התעללות לפי סעיפים 368ב ו-368ג;

(6)   עבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א".

מקרה שטופל על ידי משרדנו – שימוע בפרקליטות לזוג רופאים שנחשד בהתעללות

 • כנגד זוג רופאים נפתחה חקירה פלילית בחשד להתעללות בקטין או חסר ישע.
 • גורם המחויב בדיווח, קיבל מידע אודות טענות של נערה קטינה כלפי הוריה (שניהם מועסקים כרופאים), ומכאן הדרך היתה קצרה לפתיחת חקירה פלילית כנגד ההורים.
 • משטרת ישראל חקרה את זוג הרופאים באזהרה, בחשד לעבירה של התעללות בקטין או חסר ישע, בניגוד לסעיף 368ג לחוק העונשין.
 • בתום חקירתם של ההורים, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת לפרקליטות, על מנת שהפרקליטות תיבחן האם להגיש כתב אישום פלילי כנגדם.
 • בד בבד עם העברת חומר החקירה, קיבלו הזוג מכתב שכותרתו: "הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נסוח משולב], התשמ"ב - 1982".
 • במכתב זה, ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, נמסרו להורים החשודים שני דברים מרכזיים:
  • תיק החקירה בו נחקרו כחשודים, הועבר לעיון הרשות התובעת, על מנת להחליט באם להגיש כתב אישום כנגדם.
  • בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, זכותם לפנות בכתב לרשות התביעה בבקשה מנומקת, מדוע יש מקום להימנע מהגשת כתב אישום כנגדם (קרי: זכות שימוע).
 • עם קבלת ההודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, פנו זוג הרופאים למשרדנו, אשר ייצג אותם מול הפרקליטות בהליכי השימוע.
 • בפברואר 2009 ולאחר ביצוע השלמת חקירה, מסרה פרקליטות מחוז תל אביב למשרדו של עו"ד גיא פלנטר בכתב, כי הפרקליטות החליטה לסגור את התיק בעילה של העדר עניין לציבור. הפרקליטות הגיעה במקרה זה למסקנה, כי מכלול נסיבות העניין אינו מצדיק הגשת כתב אישום.
 • משנגנז תיק המשטרה, נפתח בפני זוג הרופאים להמשיך בחייהם המשפחתיים והמקצועיים.

 

גיא פלנטר משרד עורכי דין

משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il

 

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף שימוע בפרקליטות | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סגירת תיק פלילי | התעללות בקטין או חסר ישע | חובת דיווח | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il