צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
סגירת תיק פלילי | שימוע בפרקליטות | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | עבירות מחשב | חדירה לחומר מחשב | פגיעה בפרטיות | סחיטה באיומים | הטרדה מינית
הדפסת עמוד זה

רקע ותמצית עובדות המקרה

 • בעידן הדיגיטלי של היום, ניתן להסתבך בשורה ארוכה של עבירות פליליות (כגון עבירות מחשב, פגיעה בפרטיות, הטרדה מינית וסחיטה באיומים), והכל תוך שימוש במקלדת המחשב בלבד, מבלי אפילו לפגוש בקורבן העבירות.

 • פרשה זו עוסקת בעבירות פליליות שביצע עובד התעשייה האווירית, מהנדס במקצועו, אדם מן היישוב אשר בשל קלות דעתו הסתבך בפלילים וכמעט איבד את כל עולמו.
 • מה שהחל כמעשה קונדס ונסיון מטופש לקבל תשומת לב (וגלש עד מהרה לעבירות פליליות של ממש), חדר האיש לתא הדואר האלקטרוני של חברתו לעבודה, הוריד תמונות אישיות שלה שמצא בתא הדוא"ל, ותוך פגיעה בפרטיות, הפיץ חלק מהתמונות לאחרים. בהמשך, במסגרת התכתבות עם העובדת במייל (כאשר הוא מסתתר מאחורי זהות פיקטיבית שבדה ותא דוא"ל שפתח במיוחד לצורך מעשיו), איים על המתלוננת פעם אחר פעם, שאם לא תעביר לו תמונות שלה בעירום מלא, יפיץ לחבריה תמונות שכבר נטל מתא הדוא"ל שלה.
 • עד מהרה, הובילו מעשיו של האיש לפתיחת חקירה פלילית, עליה הופקדה יחידת הונאה מרכז של משטרת ישראל.

על העבירות הפליליות שהתגבשו במעשיו של האיש

 • בתום החקירה הפלילית נאספו כנגד האיש ראיות (לרבות ראיות דיגיטליות והודאתו המלאה במעשים), המקימות תשתית מוצקה להגשת כתב אישום כנגדו בעבירות מחשב, פגיעה בפרטיות, סחיטה באיומים והטרדה מינית, והכל כמפורט להן;

עבירות מחשב בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995:

  • חדירה לחומר מחשב שלא כדיןבכך שנכנס לתיבת הדוא"ל של המתלוננת שלא כדין. סעיף 4 לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995 קובע כי מי שחודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו מאסר שלוש שנים.
  • חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרתבכך שנכנס לתיבת דוא"ל על מנת לבצע עבירות פליליות אחרות, קרי - פגיעה בפרטיות, סחיטה באיומים והטרדה מינית. סעיף 5 לחוק המחשבים קובע כי מי שמבצע חדירה לחומר מחשב שלא כדין, כדי לעבור עבירה על פי כל דין, דינו מאסר 5 שנים.
  • לפרטים נוספים אודות עבירות מחשב ועבירות אינטנרט ראו כאן.
עבירות פגיעה בפרטיות, בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981:
  • פגיעה בפרטיות: בכך שחדר שלא כדין לתא הדואר האלקטרוני של העובדת, עיין שלא כדין בתכני הדוא"ל שלה, נטל והפיץ תמונות אישיות שלה - פגע האיש בצנעת הפרט של המתלוננת ומעשיו נפלו גם בגדר עבירות פליליות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.
  • במסגרת ההגדרות של פגיעה בפרטיות, קובע סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות כי פגיעה בפרטיות הינה גם מעשה של: "בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת ".
  • סעיף 2(4) לחוק הגנת הפרטיות קובע כי פגיעה בפרטיות הינה גם מעשה של: "פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו".
  • סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות קובע, כי פגיעה במזיד בפרטיות הזולת בדרכים המתוארות לעיל מהווה עבירה פלילית, שדינה 5 שנות מאסר.
סחיטה באיומים, עבירה בניגוד לחוק העונשין, תשל"ז - 1977:
  • סחיטה באיומים: איומיו של האיש על המתלוננת, שאם לא תעביר לו תמונות שלה בעירום מלא, יפיץ לחבריה תמונות אישיות שכבר ברשותו - גיבשו את העבירה של סחיטה באיומים.
  • בהקשר זה קובע סעיף 428 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, שכותרתו "סחיטה באיומים", כדלקמן: "המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו - מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו - מאסר תשע שנים".
עבירות הטרדה מינית, בניגוד לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח - 1998:
  • הטרדה מינית: בכך שסחט באיומים את המתלוננת, בדרישה שתעביר לו תמונות שלה בעירום מלא, כשל האיש גם בעבירה של הטרדה מינית.
  • סעיף 3(א)(1) לחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי "הטרדה מינית" כוללת גם "סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני".
  • לפרטים נוספים אודות החוק למניעת הטרדה מינית ראו כאן.

סגירת התיק בשימוע בפרקליטות - הליך לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי

 • עם סיום החקירה הפלילית ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב - 1982 קיבל האיש מכתב מפרקליטות מחוז מרכז, בזו הלשון:

"הנדון: הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נסוח משולב], תשמ"ב - 1982.

1. לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב - 1982 הרינו להודיעך כי תיק פ"א של הונאה מרכז, בו נחקרת כחשוד, הועבר לעיון הפרקליטות.

2. בכל בירור נוסף בעניין התיק הנדון, הינך רשאי לפנות בכתב לפי הכתובת הרשומה מטה ולציין את מספרינו.

3. הינך רשאי תוך 30 יום מיום קבלת הודעה זו לפנות בכתב לפרקליטות מחוז המרכז בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדך".

 • מאחר והאיש נחשד בעבירות מסוג פשע הוענקה לו זכות השימוע (המעוגנת בסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי) לפנות לפרקליטות בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו. לפרטים נוספים אודות הליך השימוע לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ראו כאן.
 • בשלב זה, שכר האיש את שרותיו של עו"ד פלילי גיא פלנטר לייצגו בהליכי שימוע מול פרקליטות מחוז מרכז.
 • למרות שנאספו במסגרת החקירה ראיות מוצקות להגשת כתב אישום המייחס לאיש עבירות מחשב, פגיעה בפרטיות, סחיטה באיומים והטרדה מינית, שוכנעה הפרקליטות לסגור את התיק.
 • ביולי 2012 הסתיימו הליכי השימוע בהודעה בכתב החתומה ע"י עו"ד דן כהן, סגן בכיר בפרקליטות מחוז מרכז, לפיה - נסגר התיק בעילה שנסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין (חוסר עניין לציבור). לפרטים נוספים אודות עילות לגניזת תיקי חקירה ראו כאן.
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בנושאים עליהם נחקר האיש במשטרה, בהודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי שנשלחה לאיש ובהודעת הפרקליטות בדבר סגירת תיק המשטרה, בעילה שנסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין.

גיא פלנטר משרד עורכי דין פלילי

משפט פלילי | עורך דין פלילי | עו"ד פלילי

www.flanter-law.co.il

 

עבירות מחשב | פגיעה בפרטיות | סחיטה באיומים | הטרדה מינית | שימוע בפרקליטות | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי | סגירת תיק | חוסר עניין לציבור

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף סגירת תיק פלילי | שימוע בפרקליטות | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | עבירות מחשב | חדירה לחומר מחשב | פגיעה בפרטיות | סחיטה באיומים | הטרדה מינית
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il