צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
ביטול כתב אישום | עבירות אלימות במשפחה | תקיפה בנסיבות מחמירות של בת זוג | איומים | נהיגה בקלות ראש | בית משפט השלום כפר סבא | עורך דין פלילי
הדפסת עמוד זה

 • פרשה זו עוסקת באיש עסקים, בעברו קצין בכיר בחיל האוויר, אשר הואשם בעבירות אלימות במשפחה ויוצג על ידי עורך דין גיא פלנטר.
 • תלונה שהגישה אשתו של האיש למשטרה, הובילה להגשת כתב אישום פלילי כנגדו לבית משפט השלום כפר סבא.
 • נקדים את המאוחר ונציין כי 7 חודשים לאחר הגשת כתב האישום, בעקבות הייצוג המשפטי שקיבל הנאשם, ביטל בית משפט השלום כפר סבא (כב' השופט חנוך פדר) את כתב האישום.

כתב האישום אשר הוגש כנגד הנאשם – עבירות אלימות במשפחה

 • כתב האישום אשר בסופו של יום בוטל, מנה שני אישומים שונים.
 • בתמצית, על פי הנטען בפרק העובדתי באישום הראשון, תקף הנאשם את אשתו שלא כדין בכך שדחף אותה לתוך ביתם והכה באגרופיו בצווארה ובגופה עד שנפלה.
 • בהמשך, כך נטען באישום, משניסתה המתלוננת להיכנס לרכבו, שוב דחף אותה הנאשם והכה בגופה באגרופיו.
 • עוד נטען באישום זה כי בכך שפגע עם רכבו ברכבה של המתלוננת, נהג הנאשם בקלות ראש או ברשלנות ברכבו וכן – כי איים על המתלוננת בכוונה להפחידה או להקניטה.
 • בהתאמה, לטענות עובדתיות אלו בכתב האישום, במישור המשפטי, נטען כי הנאשם ביצע שורה של עבירות פליליות:
  • תקיפה בנסיבות מחמירות של בת זוג, עבירה בניגוד לסעיף 379 ביחד עם סעיף 382 (ב)(1) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977;
  • איומים, עבירה בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין.
  • נהיגה בקלות ראש, עבירה בניגוד לסעיף 62(2) לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א – 1961.
 • על פי הנטען באישום השני שבכתב האישום, כחצי שנה עובר לאירוע הנטען באישום הראשון, בעת שהמתלוננת ניסתה להיכנס לרכבו, תקף אותה הנאשם שלא כדין בכך שדחף אותה מחוץ לרכב.
 • גם באישום זה הואשם הנאשם בעבירה פלילית של תקיפה בנסיבות מחמירות של בת זוג, בניגוד לסעיף 379 ביחד עם סעיף 382 (ב)(1) לחוק העונשין.
 • הפרשה בכללותה נתפסה על ידי משטרת ישראל כחמורה, והדבר קיבל ביטוי בהודעת התביעה המשטרתית בכתב האישום לפיה, קיימת אפשרות שתעתור במקרה זה למאסר בפועל.

על העבירות הפליליות שיוחסו לנאשם בכתב האישום

 • גבולותיה הפליליים של עבירת התקיפה מוגדרים בחוק העונשין הישראלי באופן רחב ביותר; סעיף 378 לחוק העונשין מגדיר את העבירה הפלילית של תקיפה באופן הבא:

"378. תקיפה - מהי

המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

 • משמע, כל מגע (שלא בהסכמה) שגרם לאי נוחות, עשוי להיתפס כמעשה פלילי של תקיפה.
 • סעיף 379 לחוק העונשין, שכותרתו "תקיפה סתם" קובע, שמי שתקף שלא כדין אדם אחר, עונשו המכסימלי שנתיים מאסר, אלא באם נקבע בחוק העונשין עונש אחר לתקיפה, מחמת נסיבותיה.
 • עונש חמור יותר אכן נקבע לתקיפה של בן משפחה, בסעיף 382(ב) לחוק העונשין; תקיפה שכזו נופלת בגדר תקיפה בנסיבות מחמירות, ולצידה עונש מכסימלי של 4 שנות מאסר (כפל העונש הקבוע לעבירה של "תקיפה סתם" בניגוד לסעיף 379 לחוק העונשין):

"382. תקיפות בנסיבות מחמירות

(א)   ...
(ב) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" - לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

(1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

(2) קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.
(ג) ...".

 • כדבר שבשגרה, נמצא בכתבי אישום העוסקים בעבירות אלימות במשפחה גם אישום בעבירה הפלילית של איומים. גם עבירה זו מוגדרת באופן רחב מאוד בחוק העונשין ובלהט וויכוח או עימות, קל מאוד להיכשל בה. סעיף 192 לחוק העונשין קובע כדלקמן:

"192. איומים

המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו - מאסר שלוש שנים".

ביטול כתב האישום על ידי בית משפט השלום בכפר סבא

 • לאחר קבלת מלוא חומר החקירה המשטרתי, ניתוח הראיות ואיסוף ראיות הגנה, בא בדברים עורך דין גיא פלנטר עם ראש שלוחת תביעות כפר סבא, עורכת הדין מירי רוט.
 • בעקבות שימוע זה, ביקשה התביעה המשטרתית מבית המשפט לחזור בה מכתב האישום, על שני אישומיו, ובישיבת 17.5.09 קיבל בית משפט השלום כפר סבא (כבוד השופט חנוך פדר) את בקשת התביעה, והורה על ביטול כתב האישום.
 • ביטול כתב האישום חסך מהנאשם את כל ההשלכות הפוגעניות שעשויות לצמוח ממשפט פלילי.

תיק פלילי 2281/08, בית משפט השלום כפר סבא, בפני כבוד השופט חנוך פדר 

גיא פלנטר משרד עורכי דין

משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי | עורך דין פלילי במרכז

www.flanter-law.co.il

 

 

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף ביטול כתב אישום | עבירות אלימות במשפחה | תקיפה בנסיבות מחמירות של בת זוג | איומים | נהיגה בקלות ראש | בית משפט השלום כפר סבא | עורך דין פלילי
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il