צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
ביטול כתב אישום | רישוי עסקים | ניהול עסק ללא רישיון | בית משפט לעניינים מקומיים בראשון לציון | משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
הדפסת עמוד זה

הפרשה בתמצית

כתב האישום שהוגש כנגד פלאפון ו- 4 אנשי עסקים בכירים - ניהול עסק ללא רישיון

 • כנגד פלאפון תקשורת בע"מ ו-4 אנשי עסקים, לרבות יו"ר דירקטוריון חברת בזק (חברת האם של פלאפון) והבעלים בשרשור של מניות השליטה בבזק הוגש כתב אישום המייחס להם עיסוק בעסק הטעון רישיון מאת הרשות המוסמכת ללא רשיון – עבירה לפי סעיפים 4, 14, ו- 15 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 ופריטים 6.5 א' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התנש"ה – 1995.
 • בתמצית, על פי הנטען בכתב האישום:
  • ניהלו הנאשמים עסק בראשון לציון (סניף ראשל"צ של חב' פלאפון) הטעון רישיון מאת הרשות המוסמכת, עירית ראשון לציון.
  • במועד הנקוב בכתב האישום, כך נטען, ניהלו הנאשמים את העסק מבלי שיהיה בידם רשיון כדין מאת הרשות המוסמכת ולמרות שהעסק טעון רישיון כאמור.
  • פלאפון הואשמה כמי שמטולת עליה החובה להשיג רשיון כדין לעסק בעוד יתר הנאשמים הואשמו בתור מנהליה הפעילים של פלאפון ו/או מנהליה הרשומים ו/או בתוקף היותם עובדים מינהליים בכירים בפלאפון ואחראים לעניין הנדון.

רקע אודות מטרותיו של חוק רישוי עסקים

 • בתמצית, נועד חוק רישוי עסקים להבטיח את המטרות הבאות (כאמור בסעיף 1 לחוק עצמו):
  • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
  • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה;
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות.
 • על הרציונאל העומד בבסיס חוק רישוי עסקים עמד בית משפט לענינים מקומיים הרצליה (כב' השופטת ארנה לוי) בפסק דינו בתיק פלילי 1085/03, מדינת ישראל נגד גלוגובר גל:

"העיקרון הטבוע בחוק רישוי עסקים הוא ברור. אין כל זכות לאדם לנהל עסק ללא רשיון. לא כל עסק טעון רישוי, אך נקבעו סוגי עיסוקים אשר לגביהם מצא המחוקק לנכון לבצע פיקוח והליך של הפעלת שיקול דעת מנהלי, אשר יבחן את האינטרסים השונים הרלוונטיים להפעלת עסק. על חופש העיסוק המוקנה לכל אזרח או תושב של המדינה על פי חוק יסוד: חופש העיסוק מוטלות, אפוא, ההגבלות על פי חוק רישוי עסקים, וזאת למען תכלית ראויה, כמפורט בסעיף 1 לחוק רישוי עסקים. זוהי נקודת המוצא".

על העבירות הפליליות בהן הואשמו הנאשמים - ניהול עסק ללא רשיון

 • ככלל, עסק המופעל ללא רישיון עסק, עובר עבירה פלילית. כזכור, הואשמו הנאשמים בפרשה זו בעבירה של עיסוק בעסק הטעון רישיון מאת הרשות המוסמכת, ללא רשיון, בניגוד לסעיפים 4, 14, ו- 15 לחוק רישוי עסקים + פריטים 6.5א' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).
 • סעיף 4 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "רשיון עסק, היתר זמני  והיתר מזורז", קובע כדלקמן:

"4. לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רשיון או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם ברשיון או בהיתר הזמני שבידו, מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק".

 • סעיף 14 לחוק רישוי עסקים שכותרתו: "עונשים על עיסוק ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז ואי קיום תקנות ותנאים", קובע כלדקמן:

"14 (א) אדם שעסק ללא רשיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי או שלא קיים תנאי מתנאי רשיון או היתר זמני או שלא קיים הוראת תקנה לפי סעיפים 9 עד 11ב דינו – מאסר שמונה עשר חודשים ואולם אם לא קיים תנאי כאמור בסעיף 2ו(א) ו-(ג), דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין);

ואם עסק או לא קיים כאמור אחרי שקיבל התראה מאת הממונה על המחוז, רופא מחוזי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – רופא מחוזי), מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן – הממונה על איכות הסביבה), מפקד משטרת המחוז, מפקד מחוז כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 (בחוק זה – מפקד כבאות מחוזי) או ראש הרשות המקומית, דינו – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי מתן ההתראה.

(ב) לענין סעיף זה אין נפקא מינה –

(1) אם האדם עסק בעצמו או על ידי עובדו או מורשהו;

(2) אם עסק בעסק של עצמו או של אחר;

(3) אם היה אחראי לניהול עסקו של אחר, בין בשכר ובין ללא שכר, ולענין זה מי שניהל בפועל עסקו של אחר, רואים אותו כאחראי לניהול העסק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר;

(4) אם היה העיסוק מוגבל מראש בזמן או חד-פעמי.

(ג) לא יאשם בעבירה לפי סעיף זה מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק".

"15. נעברה עבירה לפי סעיף 14 על ידי תאגיד –

(1) רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעור הקנס שהיה רשאי להטילו אילולא סעיף זה;

(2) יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או מנהל רשום לפי כל דין, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד מינהלי בכיר באותו תאגיד ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה".

סמכויות נוספות הנתונות בידי בית המשפט משהוגש כתב אישום לפי חוק רישוי עסקים

"16. הורשע אדם על עבירה לפי סעיף 14 או לפי הוראה בחיקוק אחר הקובעת כללים בדבר עיסוק בעסק הטעון רישוי לפי חוק זה, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל –

(1) לצוות על הפסקת העיסוק בעסק, לחלוטין או לתקופה שיקבע, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק;

(2) לצוות על הנשפט להימנע באותו עסק מכל פעולה שיפרט בצו;

(3) לצוות כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין ושלא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק, אלא אם כן בידי אותו אדם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול עסק זה".

"17. הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 14, רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לתת צו כאמור בסעיף 16, ותקפו יפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר הדין, או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי, או בכל מועד קודם שנקבע בצו".

"18. מי שאינו מקיים צו של בית המשפט לפי הסעיפים 16, 17 או 22א, דינו – מאסר שנתיים, קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין או מאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי המצאת הצו; הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יהיו לבית המשפט כל הסמכויות הנוספות שלפי סעיף 16".

"19. שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי פקודת בזיון בית המשפט, ובצווים של בית המשפט העירוני יהיו לבית משפט השלום כל הסמכויות לפי הפקודה האמורה כאילו ניתנו צווים אלה על ידי בית משפט השלום; אך לא ישא אדם באחריות גם לפי חוק זה וגם לפי פקודת בזיון בית המשפט".

בעקבות הסכמה בין עו"ד גיא פלנטר לנציגת היועץ המשפטי לממשלה, מבטל בית המשפט לעניינים מקומיים בראשון לציון את כתב האישום בטרם פתיחת המשפט

 • על תרחישים לביטול כתב אישום עמדנו בהרחבה בעמוד ביטול כתב אישום | מחיקת כתב אישום | חזרה מכתב אישום.
 • בטרם מתן מענה לכתב האישום, נפגש עו"ד פלילי גיא פלנטר, בא כוחם של חברת פלאפון וארבעת אנשי העסקים, עם עו"ד עפרה יעקב, נציגת היועץ המשפטי לממשלה וסגנית היועצת המשפטית של עיריית ראשון לציון וגיבש עמה הסכמה לפיה תוגש לבית המשפט הודעה על חזרה מכתב האישום ובית המשפט יתבקש לבטל את כתב האישום.
 • משחזרה בה התביעה מכתב האישום החליט בית משפט לעניינים מקומיים בראשון לציון (כב' השופט אילן בן-דור) ביום 18.11.2013 להורות על ביטול כתב האישום ובכך נסתיימה הפרשה כאשר שמם של פלאפון וארבעת אנשי העסקים הבכירים טוהר לחלוטין מכל אשמה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן למצוא קובץ pdf הוכלל את כתב האישום שהוגש, הודעת נציגת היועץ המשפטי לממשלה בדבר חזרה מהאישום והחלטת בית משפט לעניינים מקומיים בראשון לציון (כב' השופט אילן בן-דור) לבטל את כתב האישום.

תיק רע"ס 7632-02-13 מדינת ישראל נגד פלאפון תקשורת בע"מ ואחרים.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

ביטול כתב אישום | עבירות צווארון לבן | רישוי עסקים |
ניהול עסק ללא רשיון | עיסוק ללא רשיון עסק

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף ביטול כתב אישום | רישוי עסקים | ניהול עסק ללא רישיון | בית משפט לעניינים מקומיים בראשון לציון | משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il