צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
אי הרשעה | רישוי עסקים | ניהול עסק ללא רישיון | למרות שהודה בבית משפט בעבירה פלילית של ניהול עסק ללא רישיון - סיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה
הדפסת עמוד זה

הפרשה בתמצית – למרות שהודה בבית משפט בעבירה פלילית של ניהול עסק ללא רשיון - סיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה.

בית המשפט השלום בנתניה (כב' השופט אלי ברנד) מאמץ הסדר טעון שגיבש עו"ד פלילי גיא פלנטר עם נציג היועץ המשפטי לממשלה ומורה לסיים את עניינו של נאשם, רו"ח ועורך דין במקצועו, בקביעה כי למרות שביצע עבירה פלילית של ניהול עסק ללא רישיון, ההליך הפלילי יסתיים ללא הרשעה בפלילים וללא כל ענישה.

ראשי פרקים בעמוד זה:

כתב האישום שהוגש כנגד הנאשמים - ניהול עסק ללא רישיון

רקע אודות מטרותיו של חוק רישוי עסקים

 • בתמצית, נועד חוק רישוי עסקים להבטיח את המטרות הבאות (כאמור בסעיף 1 לחוק עצמו):
  • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
  • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה;
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות.
 • על הרציונאל העומד בבסיס חוק רישוי עסקים עמד למשל בית משפט לענינים מקומיים הרצליה (כב' השופטת ארנה לוי) בפסק דינו בתיק פלילי 1085/03, מדינת ישראל נגד גלוגובר גל:

"העיקרון הטבוע בחוק רישוי עסקים הוא ברור. אין כל זכות לאדם לנהל עסק ללא רשיון. לא כל עסק טעון רישוי, אך נקבעו סוגי עיסוקים אשר לגביהם מצא המחוקק לנכון לבצע פיקוח והליך של הפעלת שיקול דעת מנהלי, אשר יבחן את האינטרסים השונים הרלוונטיים להפעלת עסק. על חופש העיסוק המוקנה לכל אזרח או תושב של המדינה על פי חוק יסוד: חופש העיסוק מוטלות, אפוא, ההגבלות על פי חוק רישוי עסקים, וזאת למען תכלית ראויה, כמפורט בסעיף 1 לחוק רישוי עסקים. זוהי נקודת המוצא".

על העבירות הפליליות בהן הואשמו הנאשמים - ניהול עסק ללא רישיון

 • ככלל, עסק המופעל ללא רישיון עסק, עובר עבירה פלילית. 
 • סעיף 4 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "רשיון עסק, היתר זמני והיתר מזורז", קובע כדלקמן:

"4. לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רשיון או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם ברשיון או בהיתר הזמני שבידו, מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק".

 • סעיף 14 לחוק רישוי עסקים שכותרתו: "עונשים על עיסוק ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז ואי קיום תקנות ותנאים", קובע כלדקמן:

"14 (א) אדם שעסק ללא רשיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי או שלא קיים תנאי מתנאי רשיון או היתר זמני או שלא קיים הוראת תקנה לפי סעיפים 9 עד 11ב דינו – מאסר שמונה עשר חודשים ואולם אם לא קיים תנאי כאמור בסעיף 2ו(א) ו-(ג), דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין);

ואם עסק או לא קיים כאמור אחרי שקיבל התראה מאת הממונה על המחוז, רופא מחוזי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – רופא מחוזי), מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן – הממונה על איכות הסביבה), מפקד משטרת המחוז, מפקד מחוז כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 (בחוק זה – מפקד כבאות מחוזי) או ראש הרשות המקומית, דינו – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי מתן ההתראה.

(ב) לענין סעיף זה אין נפקא מינה –

אם האדם עסק בעצמו או על ידי עובדו או מורשהו;

אם עסק בעסק של עצמו או של אחר;

אם היה אחראי לניהול עסקו של אחר, בין בשכר ובין ללא שכר, ולענין זה מי שניהל בפועל עסקו של אחר, רואים אותו כאחראי לניהול העסק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר;

אם היה העיסוק מוגבל מראש בזמן או חד-פעמי.

(ג) לא יאשם בעבירה לפי סעיף זה מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק".

"15. נעברה עבירה לפי סעיף 14 על ידי תאגיד –

רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעור הקנס שהיה רשאי להטילו אילולא סעיף זה;

יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או מנהל רשום לפי כל דין, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד מינהלי בכיר באותו תאגיד ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה".

ניהול עסק ללא רישיון – האם ניתן לסיים את ההליך הפלילי בהודאה באישום אולם ללא הרשעה?

 • על נושאים כגון השלכותיה של הרשעה פלילית, חשיבותה של אי הרשעה בדין ועל השיקולים המרכזיים המנחים את בתי המשפט בנוגע לסיום הליך פלילי ללא הרשעה עמדנו בהרחבה בעמוד אי הרשעה | ביטול הרשעה | סיום הליך פלילי ללא הרשעה.
 • ככלל, כך נפסק על ידי בית המשפט העליון, יש להרשיע נאשם שעבר עבירה, ומי שטוען את ההיפך - עליו הנטל לשכנע את בית המשפט ששיקולי השיקום גוברים במקרה האינדיווידואלי על השיקולים שבאינטרס הציבורי.
 • ומה בנוגע לעבירה של ניהול עסק ללא רישיון? מה דינם של הנאשמים אשר נקבע כי ניהלו עסק ללא רשיון? בחינת פסיקת בתי המשפט בסוגיה זו מלמדת, כי מרבית הנאשמים אשר התמודדו על שאלת סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה או על ביטולה של ההרשעה – הורשעו בדין והוכתמו בהרשעה פלילית.
 • כך למשל, בתיק עפא 26137-11-10, סירב בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כבוד השופטת טלי חיימוביץ) לבטל את ההרשעה; המערער במקרה זה, מנהל בית ספר לנהיגה, הורשע בבית המשפט לעניינים מקומיים בבאר שבע בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון, לאחר שנדחתה בקשתו לסיים את ההליך ללא הרשעה.
 • בערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, טען כי יש לבטל את ההרשעה, ולהסתפק בענישה ללא הרשעה.
 • בית המשפט המחוזי דחה את הערעור והשאיר את ההרשעה הפלילית על כנה ואלו נימוקיו; תחילה, חזר בית המשפט המחוזי על ההלכה של בית המשפט העליון הנוגעת לנסיבות בהן יעשה בית המשפט שימוש בסמכותו להימנע מהרשעה (כפי שנפסק בערעור פלילי 2513/96, פרשת שמש):

"שורת הדין מחייבת כי מי שהובא לדין ונמצא אשם, יורשע בעבירות שיוחסו לו. זה הכלל. הסמכות הנתונה לבית המשפט להסתפק בהעמדת נאשם במבחן בלי להרשיעו בדין, יפה למקרים מיוחדים ויוצאי דופן. שימוש בסמכות הזאת כאשר אין צידוק ממשי להימנע מהרשעה מפרה את הכלל. בכך נפגעת גם שורת השוויון בפני החוק".

 • בהמשך, חזר בית המשפט המחוזי על התנאים שנקבעו על ידי בית המשפט העליון לסיום הליך פלילי ללא הרשעה (כפי שנפסק בערעור פלילי 2083/96, פרשת כתב):

"הימנעות מהרשעה אפשרית איפוא בהצטבר שני גורמים: ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה, מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל".

 • באשר לתנאי הראשון להימנעות מהרשעה, פסק בית המשפט המחוזי בבאר שבע כי נוכח נסיבות ביצוע העבירה, שאינן מן החמורות, ניתן היה לשקול אי הרשעה, באם היה מתקיים התנאי הנוסף - הפגיעה בפרנסת המערער.  בהקשר לתנאי השני לסיום הליך פלילי ללא הרשעה, פסק בית המשפט המחוזי כדלקמן:

"האינטרס הציבורי אותו יש להביא בחשבון, מעבר לצורך בהרשעת עבריינים, הוא הצורך בקיום שוויון בין נאשמים.

כפי שציינתי, רוב הנאשמים בעבירות אלה, אנשים נורמטיביים, והרשעה עלולה לגרום לכל אחד מהם נזק כזה או אחר. לפיכך, יש צורך בבחינה מדוקדקת של הנזק הצפוי מההרשעה. אם לא כן, עלולה להיווצר אפליה בין נאשמים שנסיבותיהם דומות.

הנזק הנטען הוא החשש מאי חידוש רישיון לניהול בית ספר לנהיגה. עיון בתקנה 15 הנ"ל מלמד, כי לרשות הרישוי שיקול דעת להימנע ממתן רישיון בנסיבות של הרשעה, שלדעת הרשות יש בה למנוע מתן תעודה או חידושה. אני מתקשה לראות כיצד עבירה של ניהול עסק ללא רישיון, אשר לאחרונה כבר תוקנה בקבלת היתר זמני, נכללת בין העבירות שיצדיקו ביטולו של רישיון לניהול בית ספר לנהיגה. רשות הרישוי אמורה לאזן בין אינטרסים ציבוריים, לבין אינטרסים פרטיים, כגון חופש העיסוק, וליישם את שיקול דעתה באופן מידתי ... אשר על כן, לאחר שלא נחה דעתי כי ביטול ההרשעה יגרום לנזק קונקרטי לעתידו המקצועי של המערער, ונוכח החשיבות שבאינטרס קיום שוויון בין נאשמים, אני מותירה את ההרשעה על כנה".

 • לתוצאה זהה הגיעו גם בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתיק ערעור פלילי 2243-06-13, שם השאיר בית המשפט המחוזי את ההרשעה הפלילית על כנה (ניהול עסק בניגוד לתנאי רישיון העסק) ובית משפט השלום ירושלים בתיק פלילי 2126/07, אשר דחה את בקשת הנאשם להימנע מהרשעתו בעבירה של ניהול עסק של מסעדה ללא רשיון.

משרד עו"ד גיא פלנטר מגבש הסדר טעון עם נציג היועץ המשפטי לממשלה המוביל לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.

 • עם הגשת כתב האישום כנגדם לבית משפט השלום בנתניה, פנו הנאשמים למשרדנו. אחד הנאשמים בכתב האישום בו עסקינן כאן, שירת כלוחם חי"ר בצנחנים וכקצין בבית ספר לקצינים, הוסמך כעורך דין ורואה חשבון והינו בוגר קורס השקעות וניהול תיקי ניירות ערך.
 • לאחר הליך הידברות ממושך, גיבשו עו"ד גיא פלנטר ועו"ד אירנה אינברג ממשרדו הסדר טעון עם נציג היועץ המשפטי לממשלה לפיו שני הצדדים יעתרו במשותף לסיים את ההליך הפלילי ביחס לאותו נאשם ללא הרשעה ולמעשה גם ללא כל ענישה.
 • לאחר שמיעת טיעונים לעניין סיום ההליך ללא הרשעה, אימץ בית משפט השלום בנתניה (כב' השופט אלי ברנד) את הסדר הטעון, אם כי "לא בלב קל", ובהחלטה מיום 6.10.16 פסק כדלקמן:

"במסגרת הסדר הטיעון מבקשים הצדדים כי רק הנאשמים 1 ו- 2 יורשעו על פי הודאתם ואילו הנאשם 3 לא יורשע הגם שהודה במיוחס לו בכתב האישום.

אי הרשעה בנסיבות הודיה הינה חריג, המצריך נסיבות מיוחדות.

שמעתי את טיעוני הצדדים, בדגש על טיעוני בא כח הנאשמים לעניין אי ההרשעה, לאור הנזק הקיצוני אשר תגרום הרשעה שכזו לעתידו המקצועי של הנאשם, בשים לב לעובדה שהוא אוחז במקצועות טעוני רישוי.

לאחר ששקלתי את האמור ולא בלב קל, מצאתי לנכון לכבד את ההסכמה אליה הגיעו באי כח הצדדים לעניין אי הרשעתו של נאשם 3 בעבירות נשוא כתב האישום, וזאת בשים לב לנזק הכבד העלול להיגרם לו אם יורשע.

לאור האמור, אני מרשיע את הנאשמים 1 ו- 2 במיוחס להם בכתב האישום וקובע את אשמתו של נאשם 3 ללא הרשעה".

 • להלן הקטע הרלוונטי בהחלטת בית המשפט להימנע מהרשעתו של הנאשם, למרות שהודה בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון:

רישוי עסקים סיום הליך ללא הרשעה ניהול עסק ללא רישיון

 • בהמשך עמוד זה ניתן למצוא קובץ pdf הכולל את כתב האישום שהוגש, הודעת נציגת היועץ המשפטי לממשלה בדבר הסדר הטעון, הטעונים שנשמעו בעניין סיום ההליך ללא הרשעה, ולבסוף - החלטתו של בית משפט השלום בנתניה (כבוד השופט אלי ברנד) לכבד את הסדר הטעון ולסיים את ההליך הפלילי ביחס לנאשם שהינו רו"ח ועו"ד במקצועו ללא הרשעה (והכל ללא פרטים מזהים של המעורבים).
 • את הנאשמים בפרשה זו ייצגו עורך דין גיא פלנטר ועורכת דין אירנה אינברג ממשרדו ואילו את המאשימה ייצג בא כח היועץ המשפטי לממשלה, עורך דין רן דרוק.

לקריאה נוספת:

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות רישוי עסקים | סיום הליך פלילי ללא הרשעה - ניהול עסק ללא רשיון | עיסוק ללא רשיון עסק - אי הרשעה

 

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף אי הרשעה | רישוי עסקים | ניהול עסק ללא רישיון | למרות שהודה בבית משפט בעבירה פלילית של ניהול עסק ללא רישיון - סיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il